Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Platnosť obchodných podmienok od 1. júna 2014.


 

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

V týchto podmienkach sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 1. doplnková dohoda: dohoda, v ktorej spotrebiteľ získava výrobky, digitálny obsah a/alebo služby prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku a obchodník alebo tretia strana dodáva tieto výrobky, digitálny obsah a/alebo služby v súlade s dohodou medzi touto treťou stranou a obchodníkom;

 2. lehota na odstúpenie od zmluvy: lehota, v rámci ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;

 3. spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nevykonáva činnosť na účely súvisiace s obchodovaním, výkonom povolania alebo podnikaním;

 4. deň: kalendárny deň;

 5. digitálny obsah: údaje, ktoré sa produkujú a dodávajú v digitálnej podobe;

 6. transakcia s predĺženým trvaním: zmluva uzavretá na diaľku týkajúca sa série výrobkov a/alebo služieb, pri ktorej je povinnosť dodávať a/alebo nakupovať rozložená na určité obdobie;

 7. trvalý nosič: každý prostriedok – vrátane e-mailov – umožňujúci spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý uľahčuje ich budúce použitie alebo nahliadnutie do nich počas obdobia, ktoré je v súlade s cieľom, na ktorý sú tieto informácie určené, a ktorý uľahčuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

 8. právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 9. obchodník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom združenia Thuiswinkel.org a ktorá ponúka výrobky, digitálny obsah (prístup k nemu) a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;

 10.  zmluva uzavretá na diaľku: zmluva uzavretá medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci systému organizovaného na predaj výrobkov, digitálneho obsahu a/alebo služieb na diaľku, na základe ktorej sa výlučne alebo čiastočne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku do okamihu uzatvorenia zmluvy vrátane tohto okamihu;

 11.  vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy: európsky vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v dodatku I k týmto podmienkam;

 12.  technika komunikácie na diaľku: prostriedok, ktorý sa môže použiť na komunikáciu týkajúcu sa ponuky predloženej obchodníkom a uzavretia zmluvy bez toho, aby spotrebiteľ a obchodník museli byť na rovnakom mieste v rovnakom čase. (telefón, notebook..)

Článok 2 – Totožnosť obchodníka


Prevádzkuje: Luxhaus s.r.o.

Obchodovanie pod menom: sunhouse.sk

Luxhaus s.r.o.

Podtatranská 137/6

058 01 Poprad

IČO: 53 799 941

DIČ: 2121496355

IČ DPH: SK2121496355

 


 

Článok 3 – Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku obchodníka a na každú zmluvu uzavretú na diaľku medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi sprístupní znenie týchto všeobecných podmienok. Ak to nie je primerane možné, obchodník pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, akým spôsobom sú všeobecné podmienky dostupné k nahliadnutiu v priestoroch obchodníka a že sa na požiadanie zašlú spotrebiteľovi bezplatne v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa zmluva na diaľku uzavrie elektronicky, spotrebiteľovi sa odchylne od predchádzajúceho odseku a pred uzavretím zmluvy na diaľku poskytne znenie týchto všeobecných podmienok elektronicky tak, aby ich spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvalom nosiči údajov. Ak to nie je primerane možné, obchodník pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, kde je možné nahliadnuť do všeobecných podmienok elektronicky a že sa na požiadanie zašlú spotrebiteľovi bezplatne, a to buď elektronicky, alebo iným spôsobom.

 4. V prípadoch, keď sa okrem týchto všeobecných podmienok uplatňujú osobitné podmienky týkajúce sa výrobku alebo služby, uplatňuje sa analogicky druhý a tretí odsek a spotrebiteľ sa v prípade nezlučiteľných všeobecných podmienok môže vždy odvolať na uplatniteľnú podmienku, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

 5. Tieto obchodné podmienky sú zverejnené aj na stránke predajcu - www.sunhouse.sk/obchodne-podmienky a sú aktualizované podľa potreby a zmien obchodníka, všetky podmienky sú však k dátumu uplatnenia objednávky platné a aktualizované.

Článok 4 – Ponuka

 1. Ak sa na ponuku vzťahuje obmedzená doba platnosti alebo podmienky, bude to v ponuke výslovne uvedené.

 2. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol ponuku náležite posúdiť. Ak obchodník využije ilustrácie, budú predstavovať verné vyjadrenia ponúkaných výrobkov a/alebo služieb. Obchodník nie je viazaný zjavnými chybami alebo omylmi v ponuke.

 3. Každá ponuka obsahuje informácie, ktoré spotrebiteľovi objasňujú, aké práva a povinnosti súvisia s prijatím ponuky.

 4. V prípade že budú použité ilustračné fotografie a obrázky, bude to riadne uvedené pri každom takomto obrázku.

Článok 5 – Zmluva

 

 1. Zmluva sa uzatvorí na základe toho, čo je uvedené v odseku 4, okamihom, keď spotrebiteľ ponuku prijme a podmienky takto stanovené boli splnené.

 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, obchodník bezodkladne potvrdí prijatie ponuky elektronicky. Spotrebiteľ môže zmluvu zrušiť, pokiaľ obchodník toto prijatie nepotvrdí.

 3. Ak sa zmluva uzatvorí elektronicky, obchodník prijme vhodné technické
  a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov
  a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak je spotrebiteľ schopný platiť elektronicky, obchodník prijme vhodné bezpečnostné opatrenia.

 4. Obchodník môže získať informácie – v rámci zákonných rámcov
  – o schopnosti spotrebiteľa plniť svoje platobné povinnosti,
  ako aj o skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak z takéhoto prieskumu vyplynú pre obchodníka náležité dôvody na odmietnutie uzavretia zmluvy, má právo odôvodneným spôsobom zamietnuť objednávku alebo žiadosť alebo podmieniť jej vykonanie osobitnými podmienkami.

 5. Obchodník zašle spotrebiteľovi najneskôr pri dodaní výrobku, služby alebo digitálneho obsahu tieto informácie, a to písomne alebo spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi ich uchovávanie na prístupnom trvalom nosiči:

 • adresu sídla podnikateľského subjektu, na ktorú môže spotrebiteľ podávať reklamácie;

 • podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, a spôsob, ako to urobiť, alebo jednoznačné vyhlásenie týkajúce sa vylúčenia práva na odstúpenie od zmluvy;

 • informácie o zárukách a existujúcom záručnom a pozáručnom servise;

 • cenu vrátane všetkých daní z výrobku, služby alebo digitálneho obsahu; náklady na dodanie, pokiaľ je to relevantné, a spôsob platby, dodania alebo plnenia zmluvy uzavretej na diaľku;

 • požiadavky na ukončenie zmluvy, ak trvanie zmluvy presahuje jeden rok alebo ak je zmluva na dobu neurčitú;

 • ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

 • V prípade zmluvy s predĺženým trvaním sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Pri dodaní výrobkov

 1. Pri nákupe výrobkov má spotrebiteľ právo zrušiť zmluvu bez udania dôvodu počas obdobia najmenej 14 dní. Obchodník môže požiadať spotrebiteľa o uvedenie dôvodu zrušenia zmluvy, ale spotrebiteľ nie je povinný tento dôvod alebo dôvody uviesť.

 2. Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom nasledujúcim po prijatí výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom, ktorá nie je prepravnou stranou, alebo:

 • ak si spotrebiteľ objednal niekoľko výrobkov: dňom prijatia posledného výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou

 • určenou spotrebiteľom. Obchodník môže odmietnuť jednu objednávku viacerých výrobkov s rôznymi dátumami dodania za predpokladu, že o tom jednoznačne informoval spotrebiteľa pred procesom objednávky;

 • ak dodanie výrobku zahŕňa rôzne dodávky alebo časti: dňom prijatia poslednej dodávky alebo časti spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom;

 • v prípade zmlúv o pravidelnej dodávke výrobkov počas určitého obdobia: dňom prijatia posledného výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom.

Pri dodaní služieb a digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči:

 1. Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu zrušiť zmluvu na dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, počas obdobia najmenej štrnástich dní. Obchodník môže požiadať spotrebiteľa o uvedenie dôvodu zrušenia zmluvy, ale spotrebiteľ nie je povinný tento dôvod alebo dôvody uviesť.

 2. Lehota uvedená v odseku 3 začína plynúť dňom nasledujúcim po uzatvorení zmluvy.

Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy pre výrobky, služby a digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, v prípade, že spotrebiteľ nebol informovaný o práve na odstúpenie od zmluvy:

 1. Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo ak nebol poskytnutý vzor formulára, lehota na odstúpenie od zmluvy končí dvanásť mesiacov po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty na odstúpenie od zmluvy na základe predchádzajúcich odsekov tohto článku.

 2. Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie uvedené v predchádzajúcom odseku do dvanástich mesiacov od dátumu začiatku pôvodnej lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ tieto informácie dostal.


Článok 7 – Povinnosti spotrebiteľov počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

 1. Počas lehoty na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a jeho obalom opatrne. Výrobok vybalí alebo použije len v nevyhnutnom rozsahu, aby posúdil povahu, vlastnosti a účinnosť výrobku. Východiskovým predpokladom je, že spotrebiteľ môže manipulovať s výrobkom a skúšať ho len takým spôsobom, aký by mu bol povolený v obchode.

 2. Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie výrobku, ktoré je dôsledkom jeho zaobchádzania s výrobkom inak, než je povolené v odseku 1.

 3. Spotrebiteľ nezodpovedá za znehodnotenie výrobku, ak mu obchodník pred uzavretím zmluvy neposkytol všetky zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy.

Článok 8 – Spotrebitelia, ktorí si uplatňujú svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a súvisiace náklady

 1. Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, to oznámi obchodníkovi v lehote na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzoru formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy alebo iným jednoznačným spôsobom.

 2. Čo najrýchlejšie, najneskôr však 14 dní odo dňa nahlásenia uvedeného v odseku 1, spotrebiteľ vráti výrobok alebo ho odovzdá obchodníkovi (jeho zástupcovi). Nie je to potrebné, ak obchodník ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Spotrebiteľ v každom prípade dodrží lehotu na vrátenie tovaru, ak výrobok odošle späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 3. Spotrebiteľ vráti výrobok so všetkým zodpovedajúcim príslušenstvom,
  v pôvodnom stave a v pôvodnom obale, ak je to primerane možné, a v súlade s primeranými a jednoznačnými pokynmi poskytnutými obchodníkom.

 4. Riziko a dôkazné bremeno správneho a včasného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spočívajú na spotrebiteľovi.

 5. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku. Ak obchodník neoznámil, že spotrebiteľ znáša tieto náklady, alebo ak obchodník vyjadrí ochotu znášať tieto náklady sám, spotrebiteľ nebude znášať náklady na vrátenie tovaru.

 6. Ak si spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako najprv výslovne požiadal, aby sa poskytnutá služba alebo dodávka plynu, vody alebo elektrickej energie, ktoré nie sú pripravené na predaj, vykonávala v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bude dlhovať obchodníkovi sumu, ktorá zodpovedá tej časti zmluvy, ktorú obchodník splnil v čase odstúpenia od zmluvy, v porovnaní s úplným splnením zmluvy.

 7. Spotrebiteľ nebude znášať žiadne náklady na vykonávanie služieb alebo dodávku vody, plynu alebo elektrickej energie, ktoré nie sú pripravené na predaj, – v obmedzenom objeme alebo množstve – ani za zabezpečenie mestského ústredného vykurovania, ak:

 • obchodník neposkytol spotrebiteľovi zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, o nákladoch splatných v prípade odstúpenia od zmluvy alebo o vzore formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, alebo:

 • spotrebiteľ výslovne nepožiadal o začatie vykonávania služby alebo dodávky plynu, vody, elektrickej energie alebo poskytovania mestského ústredného vykurovania počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ nebude znášať náklady na úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, ak:

 • pred dodaním výslovne nesúhlasil so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 • neuznal stratu práva na odstúpenie od zmluvy odsúhlasením príslušných podmienok, alebo

 • obchodník opomenul potvrdiť takéto vyhlásenie zo strany spotrebiteľa.

 1. Ak si spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, všetky doplnkové dohody sa právne zrušia.

Článok 9 – Povinnosti obchodníkov v prípade odstúpenia od zmluvy

 

 1. Ak obchodník umožňuje spotrebiteľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickými prostriedkami, po prijatí takéhoto oznámenia zašle okamžité potvrdenie o prijatí.

 2. Obchodník refunduje spotrebiteľovi všetky platby vrátane nákladov na dodanie, ktoré účtoval za vrátený výrobok, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy. S výnimkou prípadov, keď obchodník ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám, môže obchodník odložiť refundáciu dovtedy, kým nedostane výrobok alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že výrobok vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.

 3. Pri každej refundácii použije obchodník rovnakú platobnú metódu, akú pôvodne použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s inou metódou. Refundácia je pre spotrebiteľa bezplatná.

 4. Ak si spotrebiteľ zvolil drahší spôsob doručenia namiesto najlacnejšieho štandardného doručenia, obchodník nemusí refundovať dodatočné náklady vyplývajúce z drahšieho spôsobu doručenia.


Článok 10 – Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

Obchodník môže vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy pre nasledujúce výrobky a služby, ale len vtedy, ak to obchodník jednoznačne uviedol pri predložení ponuky alebo aspoň v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy:

 1. výrobky alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, na ktoré obchodník nemá žiadny vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na odstúpenie od zmluvy;

 2. zmluvy uzatvorené počas verejnej dražby. Verejná dražba je vymedzená ako metóda predaja, pri ktorej obchodník ponúka výrobky, digitálny obsah a/alebo služby na dražbe pod vedením licitátora a vydražiteľ je povinný kúpiť výrobky, digitálny obsah a/alebo služby;

 3. zmluvy o poskytovaní služieb po úplnom vykonaní služby, ale len vtedy, ak:
 • sa vykonávanie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a

 • spotrebiteľ vyhlásil, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy hneď, ako obchodník splnil zmluvu v plnom rozsahu;

 1. balíky cestovných služieb, dovolenky a zájazdy uvedené v článku 7:500 BW a zmluvy o osobnej doprave;

 2. výrobky zhotovené podľa špecifikácií spotrebiteľa, ktoré neboli vyrobené hromadne a boli zhotovené na základe konkrétneho výberu alebo rozhodnutia spotrebiteľa alebo ktoré sú jednoznačne určené pre konkrétnu osobu;

 3. výrobky podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu alebo s obmedzenou trvanlivosťou;

 4. zapečatené výrobky, ktoré z dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo hygieny nie sú vhodné na vrátenie a ktorých pečať bola po dodaní porušená;

 5.  výrobky, ktoré boli z dôvodu svojej povahy nevratne zmiešané s inými výrobkami;

 6.  zapečatené zvukové záznamy/videozáznamy a počítačové prístroje, ktorých pečať bola po dodaní porušená;

 7.  dodávanie digitálneho obsahu inak ako na fyzickom nosiči, ale len vtedy, ak:

 • dodanie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a

 • spotrebiteľ vyhlásil, že to znamená, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 11 – Cena

 

 1. Počas obdobia platnosti uvedeného v ponuke sa ceny ponúkaných výrobkov a/alebo služieb nezvýšia s výnimkou cenových zmien v súvislosti so sadzbami DPH.

 2. Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže obchodník ponúkať výrobky alebo služby za variabilné ceny v prípadoch, keď tieto ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, na ktorý obchodník nemá žiadny vplyv. Ponuka musí odkazovať na túto súvislosť s výkyvmi a na skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny.

 3. Zvýšenie cien do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy je povolené len vtedy, ak k nemu dôjde v dôsledku zákonných predpisov alebo ustanovení.

 4. Zvýšenie cien viac ako 3 mesiace po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak to obchodník stanovil a:

 • dôjde k nemu v dôsledku zákonných predpisov alebo ustanovení alebo

 • spotrebiteľ je oprávnený ukončiť zmluvu dňom nadobudnutia účinnosti zvýšenia ceny.

 1. Ceny uvedené v ponukách výrobkov alebo služieb zahŕňajú DPH

Článok 12 – Plnenie zmluvy a dodatočná záruka

 1. Obchodník zaručuje, že výrobky a/alebo služby spĺňajú zmluvu, špecifikácie uvedené v ponuke, primerané požiadavky na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a zákonné ustanovenia a/alebo predpisy verejnej správy, ktoré existovali
  v deň uzatvorenia zmluvy. Ak sa tak dohodne, obchodník takisto zaručuje, že výrobok je vhodný na iné ako zamýšľané použitie.

 2. Dohoda o dodatočnej záruke, ktorú ponúka obchodník, výrobca alebo dovozca, nemôže nikdy ovplyvniť zákonné práva a nároky, ktoré si môže spotrebiteľ uplatniť voči obchodníkovi na základe zmluvy, ak obchodník nesplnil svoju časť zmluvy.

 3. Dodatočná záruka sa vymedzuje ako každý záväzok obchodníka, jeho dodávateľa, dovozcu alebo výrobcu, ktorým sa poskytujú spotrebiteľovi práva alebo nároky nad rámec práv alebo nárokov stanovených zákonom v prípade, že obchodník nesplní svoju časť zmluvy.

Článok 13 – Dodanie a vykonávanie

 

 1. Obchodník bude konať s maximálnou možnou starostlivosťou pri prijímaní
  a vykonávaní objednávok na výrobky a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb.

 2. Za miesto dodania sa považuje adresa, ktorú spotrebiteľ oznámi spoločnosti.

 3. Vzhľadom na to, čo sa uvádza v článku 4 týchto všeobecných podmienok, spoločnosť uskutoční prijaté objednávky bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa nedohodla iná dodacia lehota. V prípade meškania dodávky alebo v prípade, že dodávku nemožno uskutočniť alebo ju možno uskutočniť len čiastočne, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr 30 dní po zadaní objednávky. V takomto prípade má spotrebiteľ právo na bezplatné zrušenie zmluvy a právo na prípadnú náhradu škody.

 4. Po zrušení zmluvy v súlade s predchádzajúcim odsekom obchodník bezodkladne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú zaplatil.

 5. Riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov znáša obchodník až do okamihu ich dodania spotrebiteľovi alebo zástupcovi, ktorého spotrebiteľ vopred určil
  a oznámil obchodníkovi, pokiaľ sa výslovne nedohodne inak.

Článok 14 – Transakcie s predĺženým trvaním: trvanie, ukončenie a predĺženie

Ukončenie

 1. Spotrebiteľ má vždy právo ukončiť zmluvu na dobu neurčitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, a to v súlade s dohodnutými pravidlami ukončenia a v rámci výpovednej lehoty, ktorá nepresahuje jeden mesiac.

 2. Spotrebiteľ má vždy právo ukončiť zmluvu na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb na konci obdobia jej platnosti, a to v súlade s dohodnutými pravidlami ukončenia a v rámci výpovednej lehoty, ktorá nepresahuje jeden mesiac.

 3. Pokiaľ ide o zmluvy opísané v prvých dvoch odsekoch, spotrebiteľ môže:

 • ukončiť ich kedykoľvek, pričom sa na neho nevzťahujú obmedzenia umožňujúce ukončenie len v určitom čase alebo počas určitého obdobia;

 • ukončiť ich rovnakým spôsobom, akým boli uzavreté;

 • vždy ich ukončiť s rovnakou výpovednou lehotou, aká je stanovená pre obchodníka.

Predĺženie

 1. Zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, sa nemôže automaticky predĺžiť ani obnoviť na pevne stanovené obdobie.

 2. Odchylne od toho, čo je uvedené v predchádzajúcom odseku, zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávanie denných alebo týždenných novín alebo časopisov, sa môže automaticky predĺžiť na dobu určitú, ktorá nepresahuje tri mesiace, ak má spotrebiteľ možnosť ukončiť túto predĺženú zmluvu ku koncu predĺženia s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac.

 3. Zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, sa môže automaticky predĺžiť na dobu neurčitú, len ak má spotrebiteľ právo kedykoľvek ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac a v prípade zmluvy o dodávaní denných alebo týždenných novín alebo časopisov pravidelne, ale menej ako raz mesačne, s lehotou nepresahujúcou tri mesiace.

 4. Zmluva na dobu určitú o pravidelnom dodávaní denných alebo týždenných novín a časopisov (skúšobné predplatné alebo úvodné predplatné) sa automaticky nepredĺži a automaticky sa ukončí na konci skúšobného obdobia alebo úvodného obdobia.

Doba trvania

 1. Ak zmluva na dobu určitú presahuje jeden rok, spotrebiteľ má po jednom roku vždy právo ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac, pokiaľ z hľadiska primeranosti a spravodlivosti nie je zrejmé, že predčasné ukončenie zmluvy by bolo neprijateľné.

 


Článok 15 – Platba

 1. Pokiaľ v zmluve alebo doplňujúcich podmienkach nie je stanovený iný dátum, sumy splatné spotrebiteľom je potrebné uhradiť do 14 dní od začiatku lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak lehota na odstúpenie od zmluvy neexistuje, do 14 dní od uzavretia zmluvy. V prípade zmluvy o poskytnutí služby začína táto 14-dňová lehota plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď spotrebiteľ dostal potvrdenie o zmluve.

 2. Pri predaji výrobkov spotrebiteľom sa vo všeobecných podmienkach nesmie nikdy stanoviť zálohová platba vyššia ako 50 %. Ak je stanovená zálohová platba, spotrebiteľ si nemôže uplatniť žiadne práva v súvislosti s vykonaním príslušnej objednávky alebo služby (služieb) pred uhradením stanovenej zálohovej platby.

 3. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť obchodníkovi akékoľvek nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.

 4. Ak si spotrebiteľ nesplní svoju platobnú povinnosť (povinnosti) včas, po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o oneskorenej platbe, má spotrebiteľ 14 dní na splnenie povinnosti platby; ak sa platba neuskutoční v tejto 14-dňovej lehote, na dlžnú sumu sa uplatní zákonný úrok a obchodník má právo účtovať primerané mimosúdne náklady na inkaso, ktoré mu vznikli. Tieto náklady na inkaso predstavujú najviac: 15 % neuhradených súm do výšky 2 500 EUR, 10 % z ďalších 2 500 EUR a 5% z ďalších 5 000 EUR, najmenej však 40 EUR. Obchodník sa môže odchýliť od týchto súm a uplatniť percentuálne podiely, ktoré sú priaznivejšie pre spotrebiteľa.

 

Článok 16 – Postup vybavovania reklamácií

 1. Obchodník zabezpečí postup vybavovania reklamácií, ktorý dostatočne zverejní, pričom reklamáciu vybaví v súlade s týmto postupom vybavovania reklamácií.

 2. Spotrebiteľ, ktorý zistil nedostatky vo vykonávaní zmluvy, musí predložiť obchodníkovi všetky reklamácie bezodkladne, v plnom rozsahu a s jednoznačným opisom.

 3. Odpoveď na reklamácie predložené obchodníkovi sa poskytne do 14 dní odo dňa prijatia. Ak sa predpokladá, že vybavenie reklamácie si vyžiada dlhší čas, obchodník odpovie do 14 dní, pričom potvrdí prijatie a uvedie, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.

 4. Reklamácia, ktorú nemožno vyriešiť v rámci spoločnej konzultácie v primeranej lehote alebo do 3 mesiacov od jej predloženia, sa stáva sporom, na ktorý sa vzťahuje postup urovnávania sporov.

 


Článok 17 – Spory

 1. Na zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktoré podliehajú týmto všeobecným podmienkam, sa uplatňuje len slovenské právo.

 2. Spory medzi spotrebiteľom a obchodníkom týkajúce sa uzatvárania alebo vykonávania zmlúv týkajúcich sa výrobkov a služieb, ktoré má poskytnúť tento obchodník, možno predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27

 3. Komisia pre riešenie sporov sa bude zaoberať sporom len vtedy, ak spotrebiteľ najskôr bezodkladne podal obchodníkovi reklamáciu.

 4. Spor je potrebné predložiť Komisii pre riešenie sporov písomne najneskôr do troch mesiacov od vzniku sporu.

 5. Ak chce spotrebiteľ predložiť spor Komisii pre riešenie sporov, obchodník je týmto rozhodnutím viazaný. Ak k tomu dôjde na základe rozhodnutia obchodníka, spotrebiteľ v odpovedi na písomnú žiadosť obchodníka uvedie, či s tým súhlasí alebo či uprednostňuje riešenie sporu príslušným súdom. Ak spotrebiteľ neoznámi svoje rozhodnutie obchodníkovi do piatich týždňov, obchodník má právo predložiť spor príslušnému súdu.

 6. Rozhodnutia Komisie pre riešenie sporov podliehajú podmienkam stanoveným v predpisoch Komisie pre riešenie sporov. Rozhodnutia Komisie pre riešenie sporov majú formu záväzného stanoviska.

 7. Komisia pre riešenie sporov sa nebude zaoberať sporom alebo ukončí svoju intervenciu, ak obchodníkovi bol priznaný odklad platieb, zbankrotoval alebo ukončil obchodnú činnosť pred tým, ako sa komisia zaoberala sporom na svojom zasadnutí a vydala konečné rozhodnutie.

 

Článok 18 – Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sa líšia od týchto všeobecných podmienok, nesmú byť v neprospech spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby si ich spotrebitelia mohli uložiť ľahko prístupným spôsobom na trvalom nosiči.

Späť do obchodu